Agenda ASD-vergadering 13 december 2018

ADVIESRAAD VOOR HET SOCIAAL DOMEIN LEEUWARDEN

Vergadering 13 december 2018
Tijdstip: 19.30 u.
Locatie: Multifunctioneel centrum Ludingawaard, Ludinga 12 te Leeuwarden

AGENDA

Opening

 1. Vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen/uitgaande post
 4. Verslag vergadering d.d. 22 november 2018 en actielijst
 5. Bespreken brief/ongevraagd advies ontwikkelingen beleid Sociaal Domein en Ontwerp Uitwerkingsnotitie Alliantie
 6. Werkgroep PR: stand van zaken website
 7. Werkgroep Vacatures
 8. Bespreekpunten Themagroepen
  a. Participatie/Werk en Inkomen
  b. Zorg
  c. Jeugd
 9. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 10. Sluiting

bijlagen:

– Verslag vergadering 22 november 2018 en actielijst;
– Brief ongevraagd advies ontwikkelingen beleid Sociaal Domein;
– Ontwerp Uitwerkingsnotitie Alliantie;
– Overzicht contacten van ASD-leden met Cli├źntenraden.