Agenda ASD-vergadering 24 januari 2019

ADVIESRAAD VOOR HET SOCIAAL DOMEIN LEEUWARDEN

Vergadering donderdag 24 januari 2019
Tijdstip: 19.30 u.
Locatie: Multifunctioneel centrum Ludingawaard, Ludinga 12 te Leeuwarden

AGENDA

Opening

     1. Vaststellen agenda
     2. Mededelingen
     3. Ingekomen/uitgaande post
     4. Verslag vergadering d.d. 13 december 2018 en actielijst*
     5. Verslag vergadering d.d. 10 januari 2019
     6. Ontwikkelingen Jeugd en ongevraagd advies Jeugdzorg*
      -Concept-advies kwaliteit gecontracteerde aanbieders, problemen met de Jeugdzorg in Friesland
     7. Ontwikkelingen Sociaal Domein Leeuwarden
     8. Werkgroep PR en stand van zaken website
     9. Werkgroep Vacatures
     10. Bespreekpunten Themagroepen
      a. Participatie/Werk en Inkomen
      b. Zorg
      c. Jeugd
     11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
     12. Sluiting

    * bijlagen:
    – Verslag vergadering 13 december 2018 en actielijst;
    – Concept-advies kwaliteit gecontracteerde aanbieders