JEUGDNIEUWSBRIEFOKTOBER2019

Themagroep Jeugd over invoering Jeugd Expertteam

18 september kon u in een berichtje van de Huis aan Huis lezen over de invoering van het Jeugd Expertteam. De ASD bemerkt nog veel onduidelijkheden aangaande het JET en de afspraak staat om hierover binnenkort met de gemeente in gesprek te gaan. Binnen de themagroep worden ook de uitvoering van het actieplan ‘Foar Fryske Bern’ en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ met grote interesse gevolgd. Beide onderwerpen van Sociaal Domein Fryslân.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-conferentie toegankelijkheid Harmonie Leeuwarden

Conferentie Toegankelijkheid in De Harmonie Leeuwarden

Op 12 september hebben een aantal leden van de ASD de conferentie over toegankelijkheid bijgewoond in De Harmonie in Leeuwarden. Na een algemene opening, werden er in workshops verschillende onderwerpen behandeld. Bij de workshop van Nynke Andringa en Gerlof Dijk werd duidelijk zichtbaar waar een (rolstoel) gehandicapte tegenaan rolt als hij de stad in wil gaan.

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-conferentie toegankelijkheid Harmonie Leeuwarden

Naast de zichtbare handicaps werd ook aandacht gevaagd voor handicaps als vermoeidheid, doofheid, visuele beperkingen en LVB. Aan de workshop namen patiënten en cliënten, ambtenaren, zorgaanbieders en diverse andere belangstellenden deel. In de workshop zelf werd naast de hulp van een doventolk ook gelet op het hanteren van simpele taal, zodat iedereen het kon volgen. Het doel was om de gemeente handvaten te geven voor het maken van beleid mbt toegankelijkheid.

We zijn benieuwd hoe de gemeente hier een vervolg aan geeft!

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-aanvragen bijstandsuitkering

Themagroep Participatie buigt zich over plannen en pilots van Sozawe

De themagroep Participatie gaat zich de komende periode buigen over een aantal aangekondigde plannen en pilots van Sozawe. De gemeente Leeuwarden is mogelijk van plan om nieuwe aanvragers van een bijstandsuitkering direct onder te brengen bij Caparis of bij een andere partij, om zo de motivatie en de competenties van de betreffende persoon in kaart te brengen. Door de ASD worden deze plannen kritisch gevolgd en wij kijken uit naar concrete informatie van de gemeente.

Wij verwachten dat de (voorlopige) resultaten van de screening van de cliënten van Sozawe binnenkort bekend zijn. Alsmede actuele cijfers omtrent de daling van het totaal aantal uitkeringen, de duurzaamheid van de uitstroom en de rol van de gemeente hierin. Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van ‘Vizier op Werk’ en de stand van zaken met betrekking tot het tekort op de begroting 2019 van de zgn. ‘buiggelden’ (voor 2019 begroot op 11,7 miljoen).

Hoe gaat de gemeente structurele tekorten terugdringen? Welk traject gaan mensen in, die na screening via vrijwilligerswerk integreren?

Kortom, de komende tijd heeft de ASD weer een belangrijke taak om de belangen van haar achterban zo goed mogelijk te behartigen.

Advies concept-uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO

De ASD is gevraagd om advies uit te brengen over het concept-uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO gemeente Leeuwarden. Onderstaand het advies.
20190610 Advies Concept Uitvoeringsplan WMO

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

ASD Leeuwarden is er voor iedereen in de Gemeente Leeuwarden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Leeuwarden is hét onafhankelijke klankbord dat checkt of voorgestelde gemeentelijke plannen wel de beste zijn. ASD Leeuwarden is sinds medio 2016 actief als reactie op veranderingen in gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen. De adviesraad telt maximaal 15 leden en richt zich op Jeugd, Zorg en Participatie.

Secretaris Joop Abma: “We merken dat de inwoners van de gemeente Leeuwarden ons steeds beter weten te vinden. We zijn daar als adviesraad zeer blij mee, want wij zijn er echt voor alle inwoners van onze gemeente. We checken niet alleen gemeentelijke plannen, maar zijn zeker ook een luisterend oor
voor alle inwoners van de gemeente. Als wij signalen ontvangen over een bepaald onderwerp gaan we zelf op onderzoek uit om de gemeente zo goed mogelijk te adviseren. Onze insteek is altijd mensen te stimuleren om mee te doen in de samenleving, op basis van eigen potentie en vermogen. Die
proactieve wisselwerking krijgt bij zowel de inwoners als de gemeente groeiende waardering.”

Vernieuwde website

Om inwoners van de gemeente Leeuwarden nog beter te bereiken, is de website
www.asdleeuwarden.nl geheel vernieuwd. Ook gaan de leden van de adviesraad zelf dit jaar meer de wijken en de dorpen in. “We willen het belang van een goedwerkende ASD Leeuwarden graag toelichten. Het kan iedereen aangaan, kijk maar eens op de website naar het adviezenoverzicht. Ook geef ik graag aan dat er soms vacatures bij de ASD zijn en we zouden het mooi vinden als mensen uit de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel interesse zouden tonen voor het nuttige werk van deze adviesraad. We zien er belangstellend naar uit.”

Adviesraad aan tafel bij ontwikkeling WMO-plan

Op 19 december 2018 wees de gemeenteraad het plan van de gemeente voor een WMO-Alliantie unaniem af. Dit plan was grotendeels ingegeven door het ontstane tekort in het Sociale Domein. Op 10 januari heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een nieuw WMO-plan te maken samen met de verschillende belanghebbende partijen.

Daartoe heeft de gemeente een werkgroep in het leven geroepen, waarin zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties (verenigd in V.O.L.) en de gemeente zelf vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep moet een nieuw plan ontwikkelen, waarin staat hoe de WMO-zorg in Leeuwarden de komende jaren georganiseerd moet worden. De Adviesraad Sociaal Domein heeft ook een plek in de werkgroep gekregen, om er tijdens het proces op toe te zien dat ook (en wat de ASD betreft: vooral) het belang van de burgers en cliënten wordt meegenomen in dit proces. Met andere woorden: hoe hou je in deze tijd van bezuinigingen de zorg voor de inwoners van Leeuwarden zoveel mogelijk in stand.

Netwerk Advies- en Cliëntenraden Sociaal Domein Fryslân

In 2018 is op initiatief van ASD Leeuwarden, de Participatieraad Heerenveen, de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân en de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân een nieuw netwerk opgericht.

Het initiatief is erop gericht om een platform te bieden aan de raden, die in de Friese gemeenten namens alle inwoners, actief zijn met beleid en uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en participatie (werk- en inkomen). Het netwerk bestaat uitsluitend uit de vrijwillige medewerking van betrokken leden. De bijeenkomsten worden nu nog bekostigd uit de nalatenschap van de per 2018 opgeheven FSU.

Het Netwerk is in 2018 enkele malen bijeengeweest om actuele onderwerpen uit te wisselen.

De laatste bijeenkomst was op 6 maart 2019. De hier aanwezige raden hebben aan SD-Fryslân het verzoek gedaan om in het kader van de ontwikkelingen in de Jeugdzorg in Fryslân een informatiemoment te organiseren voor alle raden in Fryslân.