Evaluatie ASD Leeuwarden

ASD Evaluatie januari 2020

JEUGDNIEUWSBRIEFOKTOBER2019

Themagroep Jeugd over invoering Jeugd Expertteam

18 september kon u in een berichtje van de Huis aan Huis lezen over de invoering van het Jeugd Expertteam. De ASD bemerkt nog veel onduidelijkheden aangaande het JET en de afspraak staat om hierover binnenkort met de gemeente in gesprek te gaan. Binnen de themagroep worden ook de uitvoering van het actieplan ‘Foar Fryske Bern’ en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ met grote interesse gevolgd. Beide onderwerpen van Sociaal Domein Fryslân.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-conferentie toegankelijkheid Harmonie Leeuwarden

Conferentie Toegankelijkheid in De Harmonie Leeuwarden

Op 12 september hebben een aantal leden van de ASD de conferentie over toegankelijkheid bijgewoond in De Harmonie in Leeuwarden. Na een algemene opening, werden er in workshops verschillende onderwerpen behandeld. Bij de workshop van Nynke Andringa en Gerlof Dijk werd duidelijk zichtbaar waar een (rolstoel) gehandicapte tegenaan rolt als hij de stad in wil gaan.

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-conferentie toegankelijkheid Harmonie Leeuwarden

Naast de zichtbare handicaps werd ook aandacht gevaagd voor handicaps als vermoeidheid, doofheid, visuele beperkingen en LVB. Aan de workshop namen patiënten en cliënten, ambtenaren, zorgaanbieders en diverse andere belangstellenden deel. In de workshop zelf werd naast de hulp van een doventolk ook gelet op het hanteren van simpele taal, zodat iedereen het kon volgen. Het doel was om de gemeente handvaten te geven voor het maken van beleid mbt toegankelijkheid.

We zijn benieuwd hoe de gemeente hier een vervolg aan geeft!

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-aanvragen bijstandsuitkering

Themagroep Participatie buigt zich over plannen en pilots van Sozawe

De themagroep Participatie gaat zich de komende periode buigen over een aantal aangekondigde plannen en pilots van Sozawe. De gemeente Leeuwarden is mogelijk van plan om nieuwe aanvragers van een bijstandsuitkering direct onder te brengen bij Caparis of bij een andere partij, om zo de motivatie en de competenties van de betreffende persoon in kaart te brengen. Door de ASD worden deze plannen kritisch gevolgd en wij kijken uit naar concrete informatie van de gemeente.

Wij verwachten dat de (voorlopige) resultaten van de screening van de cliënten van Sozawe binnenkort bekend zijn. Alsmede actuele cijfers omtrent de daling van het totaal aantal uitkeringen, de duurzaamheid van de uitstroom en de rol van de gemeente hierin. Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van ‘Vizier op Werk’ en de stand van zaken met betrekking tot het tekort op de begroting 2019 van de zgn. ‘buiggelden’ (voor 2019 begroot op 11,7 miljoen).

Hoe gaat de gemeente structurele tekorten terugdringen? Welk traject gaan mensen in, die na screening via vrijwilligerswerk integreren?

Kortom, de komende tijd heeft de ASD weer een belangrijke taak om de belangen van haar achterban zo goed mogelijk te behartigen.

Advies concept-uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO

De ASD is gevraagd om advies uit te brengen over het concept-uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO gemeente Leeuwarden. Onderstaand het advies.
20190610 Advies Concept Uitvoeringsplan WMO