Beleidsregels

  • ASD LEEUWARDEN

    Wij Signaleren – Adviseren – Monitoren

    Click me

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden:

gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 2.1.3 lid 3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

gelet op de procesresultaten van de werkgroep ‘Nieuwe Overlegstructuur Cliëntenparticipatie;

overwegende dat:

de uitgangspunten, zoals beschreven in het Koersdocument Hervorming Sociaal Domein gemeente Leeuwarden, die een nieuwe overlegstructuur voor de Cliëntenparticipatie vragen, waarin de oprichting van een Adviesraad voor het Sociaal Domein en een daarvoor opgestelde verordening en beleidsregels noodzakelijk is

besluit vast te stellen:

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Artikel 1. Doel en taken

1. Doel en taken van de Adviesraad voor het Sociaal Domein zijn beschreven in artikel 1 van de ‘Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden’.

Artikel 2. Advisering en adviestermijnen
1. De Adviesraad voor het Sociaal Domein geeft het college gevraagd en ongevraagd advies.

2. Wanneer het college de Adviesraad voor het Sociaal Domein om advies vraagt, worden hierbij de volgende adviestermijnen gehanteerd:
a. Vier weken als het gaat om een advies op een beleidsvraag van beperkte omvang, dan wel waarbij de Adviesraad voor het Sociaal Domein in het voortraject is betrokken.
b. Zes weken als het gaat om een advies op een beleidsvraag van grotere omvang dan wel waarbij de Adviesraad voor het Sociaal Domein in het voortraject niet betrokken is geweest.

3. Het college betrekt de Adviesraad voor het Sociaal Domein bij het start van beleid, voordat de formele adviesvraag aan de orde is.

4. De Adviesraad voor het Sociaal Domein ontvangt jaarlijks in december van de gemeentelijke organisatie een planning van de voor te leggen adviesvragen.

5. Het college reageert schriftelijk en of mondeling binnen zes weken op een advies van de Adviesraad voor het Sociaal Domein.

6. De zomer- en de kerstvakantie hebben voor de genoemde termijnen een opschortende werking.

7. Als het college bij zwaarwegende omstandigheden besluit van het advies van de Adviesraad voor het Sociaal Domein af te wijken, motiveert het dit schriftelijk.

Artikel 3. Door het college te verstrekken informatie
1. De Adviesraad voor het Sociaal Domein krijgt van het college ongevraagd en gevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijk acht, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan. Zo nodig zullen ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting geven over lopend beleid, nieuw (rijks-)beleid en/of over ideeën en plannen van
college en/of gemeenteraad op de in de Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden( artikel 1 lid 2) genoemde thema’s.

2. Het college verstrekt geen informatie aan de Adviesraad voor het Sociaal Domein over individuele personen.

Artikel 4. Samenstelling Adviesraad voor het Sociaal Domein en zittingsduur voorzitter en leden
1. De Adviesraad voor het Sociaal Domein heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 12 vaste leden.

2. Leden van de Adviesraad voor het Sociaal Domein vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Leeuwarder samenleving, hebben relevante kennis, ervaring en netwerken en komen op voor de inwoners zoals nader omschreven in artikel 2 van de ‘Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden’.

3. De Adviesraad voor het Sociaal Domein kent in ieder geval 3 themawerkgroepen(werk/inkomen, zorg en jeugd); iedere themawerkgroep bestaat uit 4 vaste leden, eventueel aangevuld door maximaal 4 semi permanente leden. De vaste leden van de themawerkgroepen vormen samen met de voorzitter, de secretaris en penningmeester de Adviesraad voor het Sociaal Domein. In totaal telt de Adviesraad voor het Sociaal Domein 15 leden.

4. De leden van de Adviesraad voor het Sociaal Domein spreken zonder last en ruggenspraak

5. De voorzitter heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen de Adviesraad voor het Sociaal Domein.

6. De zittingsduur van voorzitter en leden van de Adviesraad voor het Sociaal Domein bedraagt vier jaar.

7. Voorzitter en leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

8. Het lidmaatschap van de Adviesraad voor het Sociaal Domein kan tussentijds worden beëindigd:
a. op eigen verzoek,
b. door overlijden,
c. door intrekking van de benoeming door het college, nadat de Adviesraad voor het Sociaal Domein hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend.

9. De Adviesraad voor het Sociaal Domein stelt een rooster van aftreden op, voor een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

Artikel 5. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

1. Tot de taken van de voorzitter van de Adviesraad voor het Sociaal Domein behoren:
a. het voorbereiden van de agenda plenair overleg Adviesraad voor het Sociaal Domein met de secretaris en de penningmeester;
b. het bepalen van dag en tijdstip van de vergadering;
c. het leiden van de vergadering;
d. het fungeren als opdrachtgever van de secretaris;
e. het extern vertegenwoordigen van de Adviesraad voor het Sociaal Domein;
f. het ondertekenen van uitgaande stukken van de Adviesraad voor het Sociaal Domein.

2. Tot de taken van de secretaris van de Adviesraad voor het Sociaal Domein behoren:
a. het verrichten van administratieve werkzaamheden;
b. het verrichten van beleidsvoorbereidende- en ondersteunende werkzaamheden;
c. het verrichten van organisatorische werkzaamheden;
d. het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;
e. het opstellen van het jaarverslag;

3. Tot de taken van de penningmeester behoren:
a. het opstellen van de begroting;
b. het inrichten van een eigen te voeren financiële huishouding;
c. het regelen en uitbetalen van vergoedingen en declaraties aan leden van de adviesraad voor het Sociaal Domein;
d. het mede opstellen van een rooster van aftreden.

Artikel 6. Vergaderingen

1. De Adviesraad voor het Sociaal Domein komt acht à tien keer per jaar plenair bijeen, of zoveel minder of meer als de voorzitter of ten minste de meerderheid van de leden noodzakelijk achten. De themawerkgroepen vergaderen afzonderlijk naar eigen inzicht en planning. De themawerkgroepen vergaderen gezamenlijk wanneer integrale advisering noodzakelijk is. Hiervoor worden de plenaire vergaderingen van de Adviesraad voor het Sociaal Domein ingericht.

2. De Adviesraad voor het Sociaal Domein bepaalt zijn eigen agenda.

3. De vergaderingen van de Adviesraad voor het Sociaal Domein zijn openbaar. De Adviesraad voor het Sociaal Domein kan, ook op verzoek van het college, besluiten besloten vergaderingen te houden.

4. De Adviesraad voor het Sociaal Domein kan derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven van toelichting, informatie en/of advies.

5. Desgewenst, op verzoek van de Adviesraad voor het Sociaal Domein, is een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig bij vergaderingen van de Adviesraad voor het Sociaal Domein.

Artikel 7. Besluitvorming

1. De Adviesraad voor het Sociaal Domein kan beraadslagen en besluiten indien tenminste twee derde van het aantal leden van de Adviesraad voor het Sociaal Domein ter vergadering aanwezig is en aan de stemming heeft deelgenomen.

2. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte schriftelijke of mondelinge stemmen. De voorzitter, secretaris en de penningmeester zijn stemgerechtigd.

3. Blanco stemmen of onthoudingen zijn voor de vaststelling van het resultaat van de stemming geen geldig uitgebrachte stemmen.

4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten.

Artikel 8. Werkwijze

1. De Adviesraad voor het Sociaal Domein onderhoudt contacten met maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van belanghebbenden binnen de in artikel 1 lid 2 genoemde thema’s ‘Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein gemeente Leeuwarden’. Hij doet dit onder meer door:
a. actief de inbreng van belanghebbenden te organiseren, bijvoorbeeld via tijdelijke werk- of focusgroepen;
b. deelname aan bijeenkomsten die door maatschappelijke organisaties en belanghebbenden worden georganiseerd;
c. organiseren van bijeenkomsten of andere vormen van raadpleging van organisaties, belanghebbenden en burgers.

2. De Adviesraad voor het Sociaal Domein beoordeelt zelf of en wanneer er bij de opstelling van een advies derden worden betrokken. Dit kunnen externe deskundigen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, belanghebbenden of andere ter zake kundige personen zijn.

3. Adviesaanvragen worden voorbereid in 3 themawerkgroepen, die bestaan uit leden van de Adviesraad voor het Sociaal Domein eventueel aangevuld met derden. Elk advies aan het college wordt aan de hele Adviesraad voor het Sociaal Domein voorgelegd voordat het advies aan het college wordt uitgebracht. In een advies zijn meerderheids- en minderheidsstandpunten benoembaar.

4. De Adviesraad voor het Sociaal Domein evalueert zelf jaarlijks zijn functioneren, de resultaten en de samenstelling.

5. De Adviesraad voor het Sociaal Domein is primair, intern en extern, verantwoordelijk voor de eigen communicatie.

Artikel 9. Vergoedingen, middelen en vergaderlocatie

1. Aan elk lid van de Adviesraad voor het Sociaal Domein wordt een onkostenvergoeding toegekend, waarvan de hoogte door de Adviesraad voor het Sociaal Domein zelf wordt vastgesteld. De Adviesraad voert een eigen financiële huishouding.

2. Aan de voorzitter en secretaris/penningmeester wordt een aparte onkostenvergoeding toegekend, waarvan de hoogte door de Adviesraad voor het Sociaal Domein wordt vastgesteld.

3. De Adviesraad voor het Sociaal Domein stelt jaarlijks vooraf, d.w.z. voor 1 november, een activiteitenplan en een begroting op waarin onder meer kosten kunnen worden opgenomen voor secretariële/inhoudelijke ondersteuning. De Adviesraad voor het Sociaal Domein maakt achteraf, d.w.z. voor 1 mei, een jaarverslag. Deze stukken worden aan het college toegezonden. Op basis van het activiteitenplan en de begroting stelt het college jaarlijks middelen beschikbaar.

4. De Adviesraad voor het Sociaal Domein regelt een vergaderlocatie.
Artikel 10. Nadere regels en huishoudelijk reglement
1. De Adviesraad voor het Sociaal Domein stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere regeling van zijn functioneren.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Deze beleidsregels kunnen aangehaald worden als beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden.
2. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016.

Leeuwarden, ……………………………… 2016

Roelof de Boer, voorzitter, …………………………………………………………………………………………….
Joop Abma, secretaris, ……………………………………………………………………………………………………
Jan de Caluwe, penningmeester, ……………………………………………………………………………………

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten